Bestel jou advertensie

Het jy al as adverteerder geregistreer?

Indien nie, doen dit asseblief eers.

Administratief
Mag deur redakteur geherallokeer word.
Minder as 25 plasings kos $15 per plasing; 25 en meer agtereenvolgende plasings kos $10 per plasing.
Advertensie
Inligting wat in die advertensie moet verskyn.
60 karakters maksimum
Beskryf jou advertensie – 400 karakters (ongeveer 50 woorde) maksimum.